Project overview

Europoje vykstantys demografiniai, socialiniai ir ekonominiai procesai lemia vis didėjančią darbo jėgos įvairovę. Dėl to vietos ir pasaulinėms bendrovėms tampa svarbu formuoti politikos gaires ir praktikas, padėsiančias sukurti visiems darbuotojams skirtą integruotą ir darnią darbo vietą ir tokią darbo aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi oriai, nepriklausomai nuo jo tautybės, religinių pažiūrų, socialinio statuso ar amžiaus, ir integruoti kiekvieną darbuotoją į pagrindinio personalo struktūrą.
Veiksmingas įvairovės valdymas gali suteikti didelės naudos – padėti samdyti naujus darbuotojus ir juos išsaugoti, skatinti jų kūrybingumą, lavinti problemų sprendimo įgūdžius ir stiprinti klientų ryšį su bendrove. Mažindamos sąnaudas ir diegdamos naujoves, bendrovės gali uždirbti daugiau pelno; kartu naudos gauna ir jų samdomi darbuotojai, dėl to didėja pasitenkinimas darbu ir darbuotojų lojalumas.

 

Projekto rezultatai

 • žinomumas, informavimas ir komunikavimas – Įvairovės chartija ir Vadovas;
 • įvairovės valdymo ir integracijos mokymo programa;
 • internetinė bendradarbiavimo platforma.

 

Projekto novatoriškumą lemia tokie jo aspektai:

 • Įvairovės chartija yra naujas reiškinys partnerių šalyse – jose pradėjus taikyti Įvairovės chartiją, pastebimai išaugs individualių iniciatyvų, skirtų įvairovei didinti, kokybė. Tai būtų didžiulis žingsnis pirmyn, nes chartiją pasirašiusios bendrovės viešai įsipareigos įgyvendinti politikos ir strategijos gaires arba priemones darbo aplinkai gerinti, kad jose neliktų vietos išankstiniam nusistatymui dėl skirtingoms grupėms priklausančių darbuotojų integracijos, mokymo ir skatinimo.
 • Siekiant užtikrinti ilgalaikę skirtingų darbuotojų integraciją, svarbu į kiekvieną personalo valdymo procesą (įskaitant suaugusiųjų švietimo procesus) įtraukti įvairovės ir integracijos principus. Dėl to tampa ypač svarbu palaipsniui mokyti personalo vadovus ir suaugusiųjų švietimo specialistus, kurie moko būsimuosius vadovus.
 • Projektą sudaro novatoriška programa personalo vadovams ir suaugusiųjų švietimo specialistams mokyti. Toks mokymas – tai reikšminga priemonė siekti profesinės raidos, neapsiribojanti vien tipiniais mokymo kursais ir suteikianti galimybę užsiimti įvairia internete pasiekiama veikla, naudotis įvairiais įrankiais, praktikomis ir bendrauti su kitais.

Konsorciumas supranta, kad teisė į įvairovę turėtų būti numatyta ne tik visuose bendrovių procesuose, strategijose ir veiksmuose – ji turėtų tapti ir bendrovių bei visuomenės kultūros dalimi. Sistemiškai paisant šio principo, galima sukurti atvirą ir produktyvią darbo aplinką, kurioje darbuotojai ir yra vadovai – atsakingi, aktyvūs, orūs, turintys savo motyvaciją ir pasirengę imtis iniciatyvos.

 

Projekto uždaviniai

Įgyvendinant projektą, siekiama tokių uždavinių;

 • pristatyti Nacionalinę įvairovės chartiją partnerių šalyse, prižiūrėti ir valdyti jos įgyvendinimą, tokiu būdu didinant visuomenės sąmoningumą ir siekiant geriau valdyti įvairovę ir skatinti integraciją;
 • parengti ir išplatinti Praktinį vadovą, metodikas ir veiklas, padėsiančias skatinti integraciją, didinti įvairovę ir galų gale sumažinti diskriminaciją ir socialinę nelygybę darbo vietoje ir plačiojoje visuomenėje;
 • mokyti vadovus, personalo specialistus ir suaugusiųjų švietimo specialistus, kelti jų kvalifikaciją, suteikti jiems reikalingų žinių, nuostatų ir kompetencijos sėkmingai valdyti ir skatinti įvairovę ir integraciją darbo vietoje;
 • sukurti atvirųjų švietimo išteklių (angl. open educational resources, OER) platformą, suteiksiančią tikslinei grupei ir suinteresuotiesiems asmenims kurti įvairovės valdymo ir integracijos praktiką, priemones ir (ar) politikos gaires įgyvendinančių specialistų tinklus.

 

Partneriai

NVO „Diversity Development Group“ (DDG), įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos uždavinys – vystyti įvairovę siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės. DDG veikla apima šias sritis:

 • Tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsena, siekiant sisteminti, analizuoti ir skleisti teorines ir empirines žinias apie šiuolaikinės migracijos procesus Lietuvoje ir pasaulyje;
 • Lygių galimybių plėtros užtikrinimas migrantams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms: gyvenimo ir darbo sąlygų stebėsena, žmogaus teisės ir socialinė sanglauda, socialinis mobilumas ir tinklai;
 • Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos skatinimas ir užtikrinimas: migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių lygių galimybių užtikrinimas ir skatinimas užimtumo, būsto, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitose srityse;
 • Prevenciniai veiksmai kovojant prieš ksenofobiją, rasizmą ir netoleranciją;
 • Kova prieš prekybą žmonėmis.

Šiomis veiklomis Diversity Development Group siekia rezultatų

 • Informuoti ir šviesti visuomenę apie migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių situaciją Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse: tyrimų vykdymas ir jų rezultatų sklaida, seminarų, konferencijų, mokymų organizavimas, socialinė veikla, aktyvus dalyvavimas formuojant visuomenės požiūrį;
 • Aktyviai dalyvauti socialinės politikos vystyme, užtikrinant pažeidžiamų visuomenės grupių apsaugą ir žmogaus teises, įskaitant diskriminacijos, pažeidžiamumo ir išnaudojimo mažinimą, tolerancijos, lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimą;
 • Siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės, kurti ir plėtoti tarpsektorinio bendradarbiavimo mechanizmus; vystant socialiai atsakingą politiką, į bendradarbiavimo mechanizmus įtraukti nevyriausybines organizacijas, valstybines institucijas, akademinę visuomenę, nepriklausomus ekspertus ir verslo sektorių;
 • Didinti visuomenės sąmoningumą apie prekybos žmonėmis problematiką šiuolaikinėse visuomenėse.

Norint pasiekti šiuos rezultatus, DDG bendradarbiauja su socialiniais partneriais, kurie atstovauja skirtingoms visuomenės grupėms.

Aplankykite svetainę

Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA) yra visuomeninė organizacija, vienijanti personalo valdymo profesionalus Lietuvoje. Ji buvo įsteigta 2006 m. siekiant didinti personalo valdymo vertės suvokimą Lietuvoje. Šiuo metu asociacijja turi daugiau kaip 170 narių – organizacijų ir fizinių asmenų.

Pagrindiniai PVPA tikslai:

 • didinti personalo valdymo svarbos suvokimą;
 • kelti personalo specialistų kvalifikaciją;
 • kaupti informaciją ir žinias personalo valdymo srityje ir skleisti gerąsias praktikas;
 • dalyvauti svarstant ir priimant su personalo valdymu susijusius teisės aktus.

Misija: Skatinti personalo valdymo progresą.
Vizija: Pripažinta organizacija, daranti įtaką verslo bendruomenei, organizacijų kultūrai, visuomenės gerovei.

PVPA buria pažangiausius personalo valdymo profesionalus iš tarptautinių ir vietinio kapitalo įmonių, mokymo bei valstybinių įstaigų. PVPA organizuoja daug renginių, skirtų personalo specialistų kvalifikacijos kėlimui, mentorystės programą, personalo valdymo standarto mokymus, „Personalo valdymo gerosios praktikos konkursą“, tyrimus, sudaro galimybes bendradarbiauti ir dalintis patirtimi tarpusavyje.

Aplankykite svetainę

VšĮ „SOPA“ – 2006 m. privačių asmenų steigta organizacija, kurios misija– teikti individualizuotas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ieškantiems darbo asmenims, kurie turi mažiau galimybių darbo rinkoje. Paslaugos apima vertinimą, karjeros konsultavimą, bendrųjų gebėjimų tobulinimą, pagalbą susirandant darbą ir paramą darbo vietoje. SOPA klientai susiduria su tokiais barjerais kaip ilgalaikis nedarbas, negalia, nepakankami kompiuteriniai gebėjimai, kvalifikacijos stoka, socialinių įgūdžių stoka, skurdas ir daugelis kitų.

Aplankykite svetainę

"Open Center" (OP) yra Latvijoje veikianti nevyriausybinė organizacija, siekianti pagarbos ir tolerancijos, remianti žmogaus teisių gynėjus, kuriems gresia pavojus, ir dirbanti žmogaus teisių užtikrinimo srityje vietos ir tarptautiniu lygiu.

Trys pagrindinės OC veiklos sritys: remia žmogaus teisių gynėjų teisės, teikia mokymus ir techninę paramą; didina darbuotojų integraciją į darbo aplinką, taip pat stiprina įvairovės valdymo principų įdiegimą užimtumo sektoriuje; stiprina LGBTI bendruomenę ir remia lygybės skatinimo politiką

OC sistemingai dirba siekiant pristatyti įvairovės chartiją Latvijoje ir įgyvendinti įvairovės valdymo principus, susijusius su žmogiškųjų išteklių politikos sritimis verslo, viešajame ir nevyriausybiniame sektoriuose. OC teikia asmenims ir organizacijoms iš vairių sektorių konsultacijas dėl įvairovės ir įtraukties politikos įgyvendinimo, taip pat kasmet organizuoja „Lygybės indeksą“, „Įvairovės apdovanojimus“ ir :Įvairovės verslo forumą“.

KEAN – tai ne pelno siekianti organizacija, įsikūrusi Atėnuose ir turinti biurų ir filialų kituose Graikijos miestuose, pavyzdžiui, Janinos ir Lakonijos regionuose. KEAN daugiausiai dėmesio skiria tokių visuotinių vertybių kaip taika, laisvė, lygios teisės, socialinė pažanga, žmonių orumas, gerovė, solidarumas, išsilavinimas ir aplinkos apsauga saugojimui ir puoselėjimui. Organizacija vykdo veiklą ir įgyvendina programas, būtinas gyvenimo kokybei gerinti, ypatingą dėmesį skirdama švietimui, mokymui, dalyvavimu pagrįstiems metodams, socialinėms intervencijoms, skirtoms dalyvavimui pilietinėje veikloje skatinti, žmogaus teisių puoselėjimui ir gynimui bei aplinkos apsaugai. Šiuo tikslu KEAN ypatingą dėmesį skiria veiklai, skirtai socialinėms mažumoms ir palankių sąlygų neturinčioms socialinėms grupėms remti, kovojant su diskriminacija, rasizmu ir smurtu.

Būdama atvira, socialine jaunimo bendruomene, KEAN siekia didinti visuomenės informuotumą apie socialines problemas, į savo veiklą aktyviai įtraukdama vaikus, jaunimą ir plačiąją visuomenę. Šiems tikslams pasiekti, KEAN vykdo įvairią veiklą: organizuoja švietimo ir mokomuosius seminarus, vykdo mokslinius tyrimus ir analizę, rengia apskritojo stalo diskusijas, informacijos platinimo, viešumo ir informavimo renginius. Nuo 2004 metų, tai yra nuo įsteigimo pradžios, KEAN įgijo nemažai patirties vykdydama nacionalinius ir europinius projektus ir veiklą, užmezgant patikimus partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius su įvairiomis viešojo ir privataus sektoriaus organizacijomis. Be to, ši organizacija aktyviai dalyvavo vykdant šalies valdžios institucijų parengtas ir valdomas nacionalines programas, kurių tikslas – siekti pažeidžiamų žmonių grupių socialinės integracijos. KEAN sudaro grupė žmonių iš skirtingų dalykinių sričių ir turinčių įvairių įgūdžių ir kompetencijų. KEAN personalas – tai žmonės, turintys didelės patirties įgyvendinant Europos programas ir laisvai kalbantys angliškai. Jie yra tinkamai apmokyti ir turi pakankamai patirties, kurią jie įgijo, dalyvaudami tiek mokymo programose ir seminaruose, tiek bendradarbiaudami su kitomis organizacijomis.

Aplankykite svetainę

„Center for Social Innovation (CSI)“ Ltd sprendžia sistemines socialines problemas, turinčias įtakos mūsų mokymuisi, darbui, bendravimui, gyvenimui ir elgsenai su aplinkiniais. Mūsų tikslas – nuolat formuoti platų šių problemų pagrindinių priežasčių suvokimą, kurti socialinę dvasią keliančius ir energijos teikiančius sprendimo būdus ir juos įgyvendinti, pasitelkiant į ilgalaikį tvarumą orientuotus ardomuosius procesus. Mūsų strategijoje daugiausiai dėmesio skiriama tam, kad visi projektai, kuriuose dalyvaujame, būtų tarpusavyje susiję ir jais visais būtų siekiama atnešti naudos vietinei, regioninei ir pasaulinei ekosistemai.

CSI dirba profesionalų komanda, bendrai turinti daugiau nei 50 metų darbo socialinių naujovių diegimo, verslumo, švietimo, sistemų racionalizavimo, informacinių ir komunikacijų technologijų, pasaulio sveikatos proceso (gyvosios gamtos mokslų), verslo kriminalistinių tyrimų, jaunimo raidos ir skatinimo bei išteklių derinimo su tikslais ir uždaviniais srityse patirties. Steigėjų komandos nariams yra tekę dirbti trijuose žemynuose ir bendradarbiauti su organizacijomis ir asmenimis iš įvairių šalių. Remdamasi savo patirtimi, komanda siekia padėti nustatyti sistemines problemas ir kurti bei įgyvendinti išmanius ir tvarius būdus sudėtingoms socialinėms problemoms spręsti.

Mūsų komanda daugiausia dėmesio skiria pastangoms kurti ir įgyvendinti būdus sisteminėms socialinėms, švietimo ir ekonominėms problemoms spręsti. Šie sprendimo būdai kuriami įvairiapusiškai bendraujant su suinteresuotais asmenimis. Mes manome, kad gyvenimo kokybė išauga, kai socialinių naujovių diegimo procesui suteikiama daugiau svorio, siekiant įgyvendinti socialinį teisingumą, sprendžiamos sisteminės problemos ir kuriami sprendimo būdai, galintys suteikti naujų galimybių tiek asmenims, tiek organizacijoms.

Aplankykite svetainę