Ο Καταστατικός Χάρτης της Διαφορετικότητας είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων ή των δημόσιων θεσμών να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν πολιτικές διαφοροποίησης και ένταξης. Περιγράφουν τι κάνει - και τι θα πράξει - ο οργανισμός για να προωθήσει αυτές τις πολιτικές στο χώρο εργασίας. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι Καταστατικοί Χάρτες της Διαφορετικότητας αποτελούν πολύτιμο στοιχείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας στην εργασία.

Το πρώτο βήμα ένταξης στον Καταστατικό Χάρτη της Διαφορετικότητας έγινε τον Ιανουάριο του 2004: Ο Γαλλικός Καταστατικός Χάρτης της Διαφορετικότητας ήταν το πρώτο έγγραφο που καθιερώθηκε στην Ευρώπη σχετικά με την διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας. Το 2010, οι Καταστατικοί Χάρτες για τη Διαφορετικότητα από όλη την Ευρώπη συνενώθηκαν για να εργαστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επί του παρόντος, οι Καταστατικοί Χάρτες για την Διαφορετικότητα έχουν τεθεί σε λειτουργεία σε 22 χώρες της ΕΕ (διαβάστε εδώ).

Ο «Πρακτικός Οδηγός για τον Καταστατικό Χάρτη της Διαφορετικότητας» (Οδηγός) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DIMAIN και στοχεύει στην εισαγωγή πλεονεκτημάτων της διαφορετικότητας και τη διαχείριση της στο χώρο εργασίας, καθώς και στις καλές πρακτικές των εταιρειών μαζί με απόψεις στελεχών. Γενικά, ο Οδηγός στοχεύει στο να ενθαρρύνει την ανάληψη δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στο χώρο εργασίας.

Ο Οδηγός διαμορφώνεται με βάση το εθνικό πλαίσιο της κάθε χώρας εταίρου, έτσι ώστε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις του Οδηγού να διατίθενται στις τρεις διαφορετικές γλώσσες των εταίρων (Λιθουανικά, Λετονικά, Ελληνικά) καθώς και στα Αγγλικά.

Ο Οδηγός χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: Ι Μέρος: Γιατί Διαφορετικότητα; είναι μεταβιβάσιμο και κοινό. ΙΙ Μέρος: είναι αφιερωμένο στον εθνικό Καταστατικό Χάρτη της Διαφορετικότητας της κάθε χώρας εταίρου.

Ο Οδηγός απευθύνεται γενικότερα σε οργανώσεις και τους διευθύνοντες συμβούλους τους, σε διευθυντές προσωπικού και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού (HR) και έχει ως στόχο να:

  • Ευαισθητοποιήσει τους οργανισμούς σχετικά με τη διαχείριση της διαφορετικότητας και τα οφέλη της.
  • Παρουσιάσει τον Καταστατικό Χάρτη της Διαφορετικότητας και να τους ενθαρρύνει να γίνουν μέλη της κοινότητας του Καταστατικού Χάρτη της Διαφορετικότητας.
  • Μοιράζονται καλές πρακτικές στη διαχείριση της διαφορετικότητας στους οργανισμούς.