Επισκόπηση σχεδίου

Εξαιτίας δημογραφικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών στην Ευρώπη, το εργατικό δυναμικό γίνεται όλο και πιο ποικιλόμορφο. Μπροστά σε μια τέτοια ποικιλομορφία εργατικού δυναμικού, είναι σημαντικό για εθνικές και διεθνείς εταιρείες να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές και πρακτικές για να χτίσουν έναν χωρίς αποκλεισμούς και αρμονικό χώρο εργασίας, να υιοθετήσουν εργασιακό περιβάλλον, όπου ο κάθε εργαζόμενος θα αισθάνεται αξιοπρεπής ανεξαρτήτως εθνικότητάς του/της, θρησκευτικές πεποιθήσεις, κοινωνική θέση ή ηλικία και να τους ενσωματώσουν με το συμβατικό προσωπικό.

Η Αποτελεσματική Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας μπορεί να παράγει σημαντικά οφέλη στην πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού, στην δημιουργικότητα, στην επίλυση προβλημάτων και στην αφοσίωση στους πελάτες. Οι εταιρείες μπορούν να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους, μέσω της αποδοτικότητας των αποταμιεύσεων και της καινοτομίας, ενώ την ίδια στιγμή τα εργαζόμενα άτομα θα επωφεληθούν επίσης, κάτι το οποίο οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και αξιοπιστίας εργαζομένων.

 

Αποτελέσματα σχεδίου

 • Ενίσχυση συναίσθησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας: Καταστατικό Πολυπολιτισμικότητας και Οδηγός
 • Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Διαχείριση της Πολυπολιτισμικότητας και Ένταξης
 • Η διαδικτυακή Συνεργατική Πλατφόρμα

 

Το σχέδιο είναι καινοτόμο με τους εξής τρόπους:

 • Το Καταστατικό Πολυπολιτισμικότητας είναι ένα καινούριο φαινόμενο στις χώρες εταίρους: με το να λανσάρουμε το Καταστατικό Πολυπολιτισμικότητας στις χώρες εταίρους θα εκτοξεύσουμε με ένα ποιοτικό άλμα τις ατομικές πρωτοβουλίες πολυπολιτισμικότητας σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, καθώς οι υπογραφείσες εταιρείες θα δεσμευτούν δημόσια να εφαρμόσουν πολιτικές, στρατηγικές ή μέτρα για να ενισχύσουν τα εργασιακά περιβάλλοντα, έτσι ώστε αυτά να είναι απαλλαγμένα από προκαταλήψεις, όσον αφορά την ένταξη στην εργασία, την εκπαίδευση και προώθηση διαφορετικών ομάδων.
 • Με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη ένταξη διαφορετικών εργαζόμενων, είναι σημαντικό να ενσωματωθούν οι αρχές της Πολυπολιτισμικότητας και Ένταξης σε κάθε διαδικασία διαχείρισης ανθρωπίνων πηγών, συμπεριλαμβανομένου και διαδικασίες εκπαίδευσης ενηλίκων. Επομένως, η βήμα προς βήμα εκπαίδευση διαχειριστών ΑΠ και εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι διδάσκουν μελλοντικούς διαχειριστές, καθίσταται κρίσιμης σημασίας.
 • Παρέχει ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την εκπαίδευση διαχειριστών ΑΠ και εκπαιδευτών ενηλίκων. Αυτή η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία επεκτείνεται πέρα από τα συμβατικά όρια των τυπικών εκπαιδεύσεων, προσφέροντας μια σειρά από διαδικτυακές δραστηριότητες, εργαλεία, πρακτικές και αλληλεπιδράσεις. Η κοινοπραξία αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στην πολυπολιτισμικότητα δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί μόνο σε ολόκληρο το φάσμα διαδικασιών, στρατηγικών και δράσεων, αλλά και στην εταιρική τους κουλτούρα και κοινωνία εν γένει. Ο συστηματικός σεβασμός σε αυτή την αρχή συμβάλλει στην δημιουργία ενός ανοιχτού και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι είναι αρχηγοί, υπεύθυνοι, δραστήριοι, αξιοπρεπείς, ενθουσιώδεις και έτοιμοι για πρωτοβουλίες.

 

Στόχοι σχεδίου

Το σχέδιο στοχεύει στο να επιτύχει τους εξής στόχους:

 • Να λανσάρουμε, να παρουσιάσουμε και να επιβλέψουμε το Εθνικό Καταστατικό Πολυπολιτισμικότητας στις χώρες εταίρους, το οποίο θα δημιουργήσει την συναίσθηση, θα προχωρήσει μακριά προς την διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και θα προωθήσει την ενσωμάτωση.
 • Να αναπτύξει και να διαδώσει έναν Πρακτικό Οδηγό, προσεγγίσεις και δραστηριότητες, οι οποίες θα υποστηρίξουν την ενσωμάτωση και πολυπολιτισμικότητα και ουσιαστικά να μειώσει την διάκριση και την κοινωνική ανισότητα εντός του χώρου εργασίας και της ευρύτερης κοινωνίας.
 • Να παρέχει εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη στους διαχειριστές ανθρωπίνων πηγών, στο εξειδικευμένο προσωπικό και στους εκπαιδευτές ενηλίκων, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για να διαχειριστούν και να υποστηρίξουν επιτυχώς την πολυπολιτισμικότητα και ενσωμάτωση στον χώρο εργασίας.
 • Να παρέχει μια πλατφόρμα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών, η οποία επιτρέπει στις ομάδες στόχους και στους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν δίκτυα επαγγελματιών, οι οποίοι εφαρμόζουν την διαχείριση πολυπολιτισμικότητας και πρακτικές, μέτρα ή/και πολιτικές ενσωμάτωσης.

 

Εταίροι

Ιδρυθείς το 2012, ο ΜΚΟ Diversity Development Group (DDG) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο να διεξάγει κοινωνικά (επιστημονικά, εφαρμοσμένα και δομημένα) σχέδια και έρευνα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εκπαίδευσης, των ίσων ευκαιριών, της πολυπολιτισμικότητας, μετανάστευση και ενσωμάτωση. Ο στρατηγικός στόχος του οργανισμού είναι να βελτιώσει και να διαχειριστεί την πολυπολιτισμικότητα προς μία βιώσιμη, ανεκτική και κοινωνικώς υπεύθυνη κοινωνία. Οι δραστηριότητες του DDG καλύτπυν τα εξής μέρη:

 • Να παρακολουθεί τις σύγχρονες διαδικασίες μετανάστευσης και ενσωμάτωσης των μεταναστών με σκοπό να συγκεντρώσουν, αναπτύξουν και διαδώσουν θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες διαδικασίες μετανάστευσης στην Λιθουανία.
 • Να αναπτύξει ίσες ευκαιρίες για τους μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες: η παρακολούθηση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής κινητικότητας και δικτύων.
 • Να προωθήσει και να κατοχυρώσει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες: ίσα δικαιώματα για τους μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες στους χώρους εργασίας, στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, αναλύσεις πολιτικής και συστάσεις:
 • Να λάβει αποτρεπτικές δράσεις ενάντια στην ξενοφοβία, τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία.
 • Να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ανθρώπων.

Με αυτές τις δραστηριότητες, το DDG στοχεύει στα εξής αποτελέσματα:

 • Να πληροφορήσει και να εκπαιδεύσει την κοινωνία σχετικά με τις ποικίλες μειονοτικές ομάδες: διάδοση των αποτελεσμάτων έρευνας, σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδεύσεις και κοινωνικές δράσεις. Ενεργή συμμετοχή στην διαμόρφωση δημοσίων συμπεριφορών.
 • Να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών για να εξασφαλίσει την προστασία των μειονοτικών ομάδων στην κοινωνία (συμπεριλαμβανομένου την αποτροπή της διάκρισης, την προώθηση της ανεκτικότητας, την βελτίωση της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων).
 • Καθώς στοχεύει σε μια αρμονική, ανεκτική και πλήρως ενωμένη κοινωνία, δημιουργεί και αναπτύσσει μηχανισμούς για διατομική συνεργασία: να συμπεριλάβει κυβερνητικούς θεσμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς,ακαδημίες, ανεξάρτητους ειδήμονες και τον επιχειρηματικό τομέα για να διαμορφώσει κοινωνικές πολιτικές, πολιτικές συζητήσεις και διαλέξεις.
 • Να ενισχύσει την επίγνωση για το ανθρώπινο λαθρεμπόριο στις σύγχρονες κοινωνίες Με σκοπό να καταφέρει αυτά τα αποτελέσματα, στις δραστηριότητές του το DDG προτίθεται να συμπεριλάβει ποικίλους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικές ομάδες στην κοινωνία.
Επισκέψου την ιστοσελίδα

Personalo valdymo profesionalų asociacija, εν συντομία –PVPA (μεταφράζεται ως Σύλλογος για Επαγγελματίες Ανθρωπίνων Πηγών) είναι ο μεγαλύτερος εθνικός σύλλογος που αγκαλιάζει τους επαγγελματίες Ανθρωπίνων Πηγών στην Λιθουανία. Ιδρύθηκε το 2006, έχοντας σκοπό να αναπτύξει την αντίληψη της αξίας των Ανθρώπινων Πηγών στην Λιθουανία. Τώρα ο οργανισμός ενώνεται με περισσότερους από 170 οργανισμούς και άτομα. Οι κύριοι στόχοι του PVPA είναι:

 • Να υποστηρίξει την σημαντικότητα εργασίας με Ανθρώπινες Πηγές
 • Να αναπτύξει τους επαγγελματίες ΑΠ, αναβάθμιση των προσόντων τους
 • Να συλλέξει πληροφορίες και γνώσεις για την Διαχείριση Ανρωπίνων Πηγών και να τις μοιραστεί με τους οργανισμούς
 • Να λάβει μέρος στο νόμιμο κανονισμό Ανθρωπίνων Πηγών και συσχετισμένα θέματα

Η αποστολή του PVPA: να επιφέρει την πρόοδο στην διαχείριση των ανθρωπίνων πηγών.
Το όραμα του PVPA: Αναγνωρισμένος οργανισμός, ο οποίος ενώνει επαγγελματίες ΑΠ. Ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη και συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία.

Το PVPA ενώνει τους πιο προχωρημένους επαγγελματίες ΑΠ από διεθνείς εταιρείες και επίσης ειδικούς ΑΠ από μικρές τοπικές εταιρείες και καθηγητές που διδάσκουν φοιτητές σε Λιθουανικά πανεπιστήμια και κολλέγια.
Το PVPA παρέχει μια ευρεία επιλογή από εκδηλώσεις ΑΠ, προγράμματα εκπαίδευσης και καθοδήγησης, διαγωνισμούς, έρευνες, επαγγελματική ανάπτυξη και ευκαιρίες διαδικτύωσης. Στοχεύει στο να διευρύνει την κατανόηση και σημαντικότητα των ανθρωπίνων πηγών καθώς επίσης να βελτιώσει το επίπεδο δεξιοτήτων και αποδοτικότητας στην πρακτική των ανθρωπίνων πηγών στη Λιθουανία.

Επισκέψου την ιστοσελίδα

Το δημόσιο ίδρυμα SOPA ιδρύθηκε το 2006 με πρωτοβουλία ιδιωτών ατόμων. Η αποστολή του οργανισμού είναι να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να συμμετέχουν στην εργασιακή και κοινωνική ζωή. Ο πυρήνας δραστηριότητας είναι οι υπηρεσίες μεσολάβησης για εργασία για τις κοινψνικά ευάλωτες ομάδες (όπως άνθρωποι με αναπηρίες, άνεργοι εδώ και πολύ καιρό, άνθρωποι με λίγα προσόντα κλπ). Οι υπηρεσίες μεσολάβησης για εργασία αποτελούνται από ατομική αξιολόγηση, επαγγελματική καθοδήγηση, ήπιες δεξιότητες εκπαίδευσης, υποστήριξη αναζήτησης εργασίας και υποστήριξη στο άτομο που προσλαμβάνεται.

Επισκέψου την ιστοσελίδα

Το Open Centre είναι ένας βασισμένος λετονός μη κυβερνητικός οργανισμός που εργάζεται για να προάγει τον σεβασμό και την ανεκτικότητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, να υποστηρίξει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κινδύνους και να υποστηρίξει δραστηριότητες που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το OC εργάζεται σε τρία θεματικά τμήματα: υποστήριξη των υπαρασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν κινδυνεύουν, παρέχοντας εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη, να ενισχύσει το μη αποκλειστικό περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους, καθώς επίσης να ενισχύσει την εσαγωγή αρχών διαχείρισης πολυπολιτισμικότητας στον εργασιακό τομέα και να ενυσχύσει την ΛΟΑΤ κοινωνία, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη πολιτικών που προάγουν την ισότητα.

Το ΟC εργάζεται για να εισάγει το Καταστατικό Πολυπολιτισμικότητας στη Λετονία καθώς επίσης να εφαρμόσει τις αρχές διαχείρισης Πολυπολιτισμικότητας στις πολιτικές ανθρωπίνων πηγών στον επιχειρηματικό, δημόσιο και μη κεβερνητικό τομέα. Το ΟC παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για άτομα και ποικίλους τομείς όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών Πολυπολιτισμικότητας και Ένταξης καθώς επίσης ετησίως διοργανώνει Δείκτη Ισότητας, Βραβείο Πολυπολιτισμικότητας και Φόρουμ Πολυπολιτισμικότητας Επιχειρήσεων.

Το ΚΕΑΝ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα και με γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως στις περιοχές των Ιωαννίνων και της Λακωνίας. Το ΚΕΑΝ επικεντρώνεται στην διατήρηση και προώθηση παγκοσμίων αξιών όπως η ειρήνη, η ελευθερία, τα ίσα δικαιώματα, η κοινωνική πρόοδος, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ευημερία, η αλληλεγγύη, η εκπαίδευση και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ο οργανισμός στοχεύει στην επιδίωξη δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, τα οποία είναι το κλειδί για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής, ενώ δίνει ειδκή έμφαση στην εκαπίδευση, την εκμάθηση, στις συμμετοχικές προσεγγίσεις, στις κοινωνικες παρεμβάσεις για πολιτική συμμετοχή, την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Το ΚΕΑΝ αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις κοινωνικές μειονότητες και τις μειονεκτούμενες κοινωνικές ομάδες στον αγώνα τους ενάντια στην διάκριση, τον ρατσισμό και την βία. Ως μια ανοιχτή, κοινωνική κοινωνία νέων, το ΚΕΑΝ στοχεύει στην ενίσχυση της δημόσιας συναίσθησης κοινωνικών θεμάτων με την ενεργή ενασχόληση με παιδιά, νέους και το κοινό σε γενικές γραμμές.

Για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους, το ΚΕΑΝ ασχολείται με ένα εύρος δραστηριοτήτων, όπως εκπαιδευτικά και μαθησιακά σεμινάρια, επιστημονική έρευνα και ανάλυση, σφαιρικές συζητήσεις, διάδοση, δημοσιότητα και εκδηλώσεις ενίσχυσης επίγνωσης. Από την ίδρυσή του το 2004, το ΚΕΑΝ έχει αποκτήσει ουσιαστική εμπειρία σε σχέδια και δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιδρύοντας αξιόπιστες σχέσεις και συνεργασίες με ένα ευρύ φάσμα οργανισμών από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, ο οργανισμόε έχει ενεργώς συμμετέχει σε εθνικά προγράμματα σχεδιασμένα και διαχειριζόμενα από τις εθνικές αρχές, στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων ευπαθών ομάδων.

Το ΚΕΑΝ αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα ατόμων συνδέοντας διαφορετικές πειθαρχίες και διαφορετικές ικανότητες και ειδικεύσεις. Το προσωπικό του ΚΕΑΝ αποτελείται από άτομα, τα οποία έχουν τεράστια εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα και μιλούν άπταιστα αγγλικά. Είναι επαρκώς εκπαιδευμένα και έχουν αρκετή εμπειρία, την οποία απέκτησαν από την συμμετοχή τους και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και εργαστήρια αλλά και από την συνεργασία τους με άλλους οργανισμούς.

Επισκέψου την ιστοσελίδα

Το Center for Social Innovation (CSI) Ltd εργάζεται γύρω από τα συστημικά κοινωνικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς μελετάμε, εργαζόμαστε, κοινωνικοποιούμαστε, ζούμε τις ζωές μας και συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους γύρω μας. Ο σκοπός μας είναι να αναπτύσσουμε συνεχώς μια ευρεία κατανόηση για το ποια είναι η κύρια αιτία αυτού του προβλήματος, να αναπτύσσουμε λύσεις που είναι κοινωνικώς εμψυχωτικές και αναζωογονητικές και διατηρούμε αυτές τις λύσεις μέσω διαδικασιών που προκαλούν ταραχή που θεωρούνται ως μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Το στρατηγικό μας επίκεντρο για όλα τα σχέδια που περιλαμβανόμαστε είναι να είμαστε αλληλένδετοι και στοχεύουμε στο να πετύχουμε κοινή θετική επίδραση στο τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο οικοσύστημα.

Το CSI προσλαμβάνει επαγγελματίες με πάνω από 50 χρόνια συλλογικής εμπειρίας στους τομείς της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Επιχειρηματικότητας, της Εκπαίδευσης, της Συστηματικής Εκλογίκευσης, των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, της βελτίωσης της Παγκόσμιας Υγείας – Επιστήμες Ζωής, των Παρεμβάσεων Ελέγχου σε Επιχειρήσεις, της Ανάπτυξης και Παρακίνησης της Νεολαίας, των Πηγών Επανευθυγράμμισης Στόχων και Σκοπών. Τα μέλη της ιδρυτικής μας ομάδας έχουν εργαστεί σε τρεις ηπείρους και έχουν συνεργαστεί με οργανισμούς και άτομα από ποικίλες χώρες.

Η ομάδα συγκεντρώνει τις εμπειρίες της για να υποστηρίξει την αναγνώριση των συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα. Η ομάδα μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εισαγωγή λύσεων για συστημικά κοινψνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα. Αυτές οι λύσεις αναπτύσσονται μέσω πολλών στρωμάτων αλληλεπίδρασης με τους ενδιαφερόμενους. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα της ζωής βελτιώνεται όταν η διαδικασία της κοινωνικής καινοτομίας μοχλεύεται ώστε να επιτύχει κοινωνική δικαιοσύνη, να λύσει συστημικά προβλήματα και να αναπτύξει λύσεις που ίσως παρέχουν ευκαιρίες για άτομα και οργανισμούς.

Επισκέψου την ιστοσελίδα